Проектът „Античната история на София, културно историческо наследство достъпно за всички“

Проект „Античната история на София, културно историческо наследство достъпно за всички“ е насочен към възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите поколения, а също така и към по-широкото представяне на столицата в европейския контекст на културен обмен и културно многообразие, чрез дейности насочени към реставриране, консервиране и опазване на сгради и пространства притежаващи културно-историческа стойност. Обектите, включени в проекта, са подбрани след задълбочен анализ и отчитайки богатото и разнообразно културно наследство на София и неговия принос за развитието на културния туризъм:

  • Западна порта на Сердика – притежава изключително висока културна стойност и историческа значимост, като всички открити находки са с голям експозиционен потенциал.
  • Триъгълна кула на Сердика – датира от времето на император Юстиниан и е част от укрепителната система на антична Сердика.
  • Базиликата "Св. София" – втората по възраст сграда в София е сред най-значимите архитектурни ценности, запазени от ранното християнство в Югоизточна Европа със световно значение. Съхраняването й за бъдещите поколения е жизнено важно с оглед нейната стойност.

Настоящият проект е в съответствие с приоритетните оси на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014, и е в пълен синхрон с целите на Националната стратегия за регионално развитие и европейските политики в тази сфера. Тя акцентира върху засилването на регионалното измерение на туристическия продукт, с основен фокус върху ролята за икономическата диверсификация и за опазване и използване на културното наследство. На местно ниво проектното предложение кореспондира и ще допринесе за постигане на основните цели на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 г. – "да гарантира повишаване на участието на гражданите в потреблението на културни продукти и услуги;" и нейната визия: "... София се развива устойчиво като иновативен и творчески град на възможностите, платформа за активно участие на гражданите в съвременния културен живот и пълноценното им взаимодействие с културното наследство". Заложените специфични цели в общинския план допълнително доказват, че изпълнението на настоящия проект е необходима стъпка към постигането им, защото са насочени: на първо място към насърчаване на културното развитие и привличане на нова публика и на второ – интегриране на малцинствените групи.