Западна порта на Сердика

Обектът се намира в парцел, ограничен между ул. “Г. Вашингтон”, ул. “Княз Борис І”, ул. “Пиротска”, ул. “Трапезица”. Представлява археологически комплекс “на място”, включващ елементи от укрепителната система на града – крайвратната северна петоъгълна кула на портата, с прохода след нея (шир. 4,50 м и дълж. 7,65 м), триъгълна кула при чупката на крепостната стена, участък от крепостната стена, с двата ù пояса – вътрешен и външен, с дължина ок. 60 м. и шир. – ок. 4,50 м; части от уличната мрежа – декуманус максимус (главната улица, свързваща западната с източната крепостни порти на града), виа сагуларис – улицата покрай западната крепостна стена, останки от гражданска и култова архитектура (трикорабна базилика с многоцветен мозаичен под от ІV в.). Археологическите останки се проследяват най-общо в периода: ІІ пол. на ІІ в. – ХV в.

Археологическо проучване

Обектът се проучва от Музея за история на София още в периода 1974–1980 г. Разкопките са подновени през 2010 г. със средства по Столична програма „Култура“.

Състоянието преди започване на проекта:

 • Деструкции на оригиналната субстанция
 • Загуба на фугиращ разтвор
 • Обрушване на зидарии
 • Разместване на каменни настилки
 • Срутване на каменни стъпала
 • Улицата в източна посока е в аварийно състояние

Основни дейности

 • Консервация
 • реставрация
 • Конструктивно укрепване откъм ул. „Г. Вашингтон“
 • Благоустрояване
 • Експониране основно на периода IV-VI в.

Проектът включва изграждане на археологически парк на открито с оформление на пространство с културни функции (концерти, четения, театрални представления и други).